2nd Team Roster

Justin Alexis

Adam Boreham

James Conniff

Jonas Deveikis

Toby Horton

Shaun Stapleton

Ted White

Jason Wong